Kezdőlap

Általános Szállítási és Értékesítési Feltételek

A Mangone Kft. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEI

I. Árak
A Mangone Kft. (továbbiakban Mangone) ajánlataiban szereplő árak az árajánlat napján érvényes, illetve az ajánlatban megadott érvényességi felteteleknek megfelelő árakat tartalazzák, így azok a devizaárfolyam változása, vagy a Natúr-Energiától független jogszabályváltozás, illetve hatósági intézkedés esetén, külön értesítés nélkül módosulhatnak.

II. Szállítási határidő.
A szállítási határidőt az ajánlat tartalmazza. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában megjelölt szállítási határidő az ajánlatban szereplő határidőtől eltér, abban az esetben ez utóbbi, a megrendelés visszaigazolásában rögzített határidő az irányadó. A szállítási határidőként megadott időtartam a rendelés kézhezvételétől - illetve előlegfizetés esetén az előleg a Mangone bankszámlájára történő beérkezésekor számítandó. Amennyiben a Vevő feltételezi, hogy nem lesz képes az árut a megállapított időben átvenni, úgy köteles azt azonnal írásban közölni a Natúr-Energiá-val, a várható új átvételi határidővel együtt. Mangone köteles a Vevő igénye szerinti szállítás érdekében eljárni, azonban jogosult a Vevő érdekkörében felmerült körülmény miatti késedelemből esetlegesen keletkező többletköltségét, illetve kárát érvényesíteni.

III. Rendelés törlése.
Érvényes és visszaigazolt rendelés Vevő részéről történő törlése esetén, a Mangone jogosult a rendelés összegétől és jellegétől függő stornóköltség felszámolására. Ez raktáron tartott készülékek esetén a nettó számlaérték 5 %-a, egyéb esetben 30 %-a.

IV. Átadás-átvétel.
Amennyiben a Terméket a Mangone szállítja a Vevő részére, abban az esetben a Termék átadás-átvétel a Vevő telephelyén, illetve az általa megjelölt egyéb helyen történik. Amennyiben a Terméket maga a Vevő, Vevő megbízottja szállítja le, abban az esetben a Termék átadás-átvétel a Mangone telephelyén, vagy az általa megjelölt helyen történik. A Termék átadás-átvételekor a Mangone a Terméket mennyiségileg, darab és súly szerint adja át a Vevő, Vevő megbízottja illetve gépkocsivezető részére. A Termék mennyiségére vonatkozó adatokra az átadás-átvételkor felvett mennyiségi adatok az irányadóak. Amennyiben az átadás-átvétel során a Termék mennyiségével - darabszámával és súlyával - valamint csomagolásával kapcsolatban nem jelentettek be kifogást, az ilyen esetekben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támasztható igény a Natúr-Energiá-val szemben.

V. Fizetési feltételek.
A díjak a Mangone ajánlataiban, rendelés visszaigazolásaiban meghatározottak szerint fizetendõk. A felek kifejezetten eltérő megállapodásának hiányában, a számla készpénzben, vagy előre átutalással egyenlítendő ki. Amennyiben a Mangone úgy ítéli meg, jogosult bankgaranciát, előleget, vagy a teljes vételár előre történő kiegyenlítését, illetve más fizetési biztosítékot kérni a Vevőtől. Ilyen esetekben a Mangone fenntartja a jogot a szerződéstől, vagy annak egy részétől való elállásra. A Vevõ vállalja, hogy ennek megfelelõen teljesíti a fizetéseit, ideértve bármilyen késedelmi kamatot is. Amennyiben a fizetés a számla dátumától számított 15 napon belül nem történt meg, a Mangone a számla összegére vetítve, napi kamatszámítással évi 20 % késedelmi kamatra jogosult, amelyet külön leszámláz a Vevőnek.

VI. Tulajdonjog és kárveszély.
A leszállított Termékek, beleértve a csomagolást is, a tartozás kiegyenlítéséig a Mangone tulajdonában maradnak. Erre tekintettel a teljes vételár kiegyenlítése előtt a Terméket biztosítékul, vagy más módon megterhelni nem lehet. A Mangone addig az idõpontig terjedõen viseli a Termék kárveszély-kockázatát, amíg a Termék a Vevő telephelyén átadásra nem kerül a Vevőnek, vagy megbízottjának, vagy a Vevő, illetve megbízottja által történő szállítás esetén a Mangone telephelyén átadásra kerül abból a célból, hogy a Termék a Vevõhöz, illetõleg az általa megjelölt helyszínre leszállításra kerüljön. Ezt követõen az ilyen kockázat átszáll a Vevõre.

VII. A felelősség korlátozása.
A Mangone és alvállalkozói semmilyen körülmények között nem felelnek az alábbi esetekben, még akkor sem, ha tájékoztatták õket ezek lehetõségérõl:
1. Bármilyen különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért.
2. Az elmaradt haszonért, elvesztett üzleti lehetőségekért, elmaradt bevételért, elvesztett jó hírnévért, illetve várt megtakarításokért.

Követelések, amelyekért a Mangone nem vállal felelősséget:

A Mangone nem felel az olyan követeléssel kapcsolatban, amelyek az alább felsorolt esetek valamelyikére alapulnak:
1. Bármi, amit a Vevő bocsátott rendelkezésre és a Termékbe beépítésre került, illetőleg abból erednek, hogy a Mangone a Vevő, illetőleg a Vevő megbízásából harmadik személy által biztosított terveknek, specifikációnak, vagy utasításnak megfelelően járt el.
2. A Terméknek a Vevő által végrehajtott módosítása.
3. A Terméknek más, nem a Mangone által, a rendszer részeként szállított Termékekkel való összekapcsolása, működtetése, vagy használata.

VIII. Szavatosság, jótállás.
Egy berendezés jótállási ideje meghatározott, fix időtartamra szól, amely az Üzembe helyezés napjával kezdődik. A jótállás időtartamán belül a Mangone biztosítja a berendezés díjtalan javítását, valamint cseréjét, a Mangone által a berendezésre megjelölt szervizelési kategóriáknak megfelelően. A jótállás, illetve a szavatosság terjedelme. A fenti jótállás illetve a szavatosság megszűnik minden a Vevő általi nem-rendeltetésszerű használat (ideértve - de nem kizárólagosan - azt az esetet is, amikor a Mangone írásbeli felhatalmazásától eltérő kapacitással vagy paraméterekkel használja a Vevő a berendezést), baleset, változtatás, nem megfelelő fizikai környezetben való felhasználás, helytelen karbantartás, előírt karbantartás elmulasztása, valamint olyan üzemzavarok esetén, melyet nem a Mangone felelősségi körébe tartozó Termék idézett elő. Berendezések esetében a jótállás illetve a szavatosság megszűnik a berendezés, vagy alkatrészei azonosító címkéinek eltávolítása, vagy megváltoztatása esetén is.

A FENTIEK ALKOTJÁK A Mangone ÁLTAL NYÚJTOTT KIZÁRÓLAGOS JÓTÁLLÁST ÉS SZAVATOSSÁGOT

Tételek, melyekre a szavatosság nem vonatkozik
A Mangone nem szavatolja a Termék, vagy Szolgáltatás megszakítás nélküli, vagy hibamentes üzemelését, vagy azt, hogy minden hibát kijavít. A Mangone, nem Mangone és Üzleti Partnerei által értékesített nem Mangone Termékek, Szolgáltatások után SEMMINEMŰ SZAVATOSSÁGOT, ILLETVE JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL.

IX. Üzembe helyezés.
A Vevõ vállalja, hogy olyan környezetet biztosít, amely megfelel a gyártó által a berendezés számára elõírt követelményeknek. A Mangone akkor tekint egy berendezést üzembe helyezettnek, amennyiben sikeresen befejezte az adott berendezéshez tartozó Üzembe helyezési Utasításban leírt mõveleteket. A Vevõ felel a Vevõi Üzembe helyezésõ berendezések üzembe helyezéséért.

X. Vis major.
A Mangone semmilyen vis majorból - így különösen munkabeszüntetések, rendkívüli államigazgatási intézkedések, beszállítói késedelem, időjárási akadályok, természeti katasztrófák stb. - eredő késedelmes szállításért nem vállal felelősséget.Rólunk Mangone Kft. Telefon: 06 20 373-8131